Temel Tasarım Nedir?

Temel Tasarım

Temel Tasarım Nedir?

Temel Tasarım Nedir?

Temel Tasarım, kavram olarak ilk kez Bauhaus Güzel Sanatlar Okulu’nda ortaya çıkan ve Bauhaus öğrencilerinin hazır bulunuşluk düzeylerini belli bir seviyeye çıkarmayı amaçlayan bir disiplindir. Ülkemizde ilk kez Temel Sanat Eğitimi ismiyle uygulanan eğitim modelinin temeli Bauhaus Okulu’na dayanmaktadır. Temel Tasarım Eğitimi, öğrencilere görmeye yönelik yöntem ve teknikleri kavratmayı amaçlamaktadır. Öğrencinin görsel dili tanıdığı, yaratıcılığını kullanarak sanat nesnesi ürettiği, temel tasarım öğe ve ilkelerini öğrendiği kuramsal ve uygulamalı bir eğitim sürecidir.

Öğrenci Temel Tasarım aracılığıyla izleme, gözlem yapma, algılama, görsel not alma, inceleme araştırma, yaratma, imgelem, duyumsama, bilgilenme, düşünme, usa vurma, eleştirme, fikir üretme, değerlendirme gibi duygu ve duyumlardan başlayarak tüm duygusal ve düşünsel süreçlerini bütünsel bir şekilde çalıştırır. Böylelikle yaratıcı gücünü ortaya koyarak gözlemlerini, izlenimlerini, duygularını, tasarım ve imgelerini sanat eğitimi yoluyla ifade edebilme ve geliştirme yetisi kazanacak, estetik eğitimi alacaktır.

Temel Tasarım

Tasarım Nedir?

Tasarım sözcüğü köken olarak “tasarı” kelimesinden gelmektedir. Tasarı, insanın var olmasını istediği bir şeyin zihninde canlandırdığı fikridir. Bu tanıma göre tasarlama, insanın zihninde canlandırdığı bir fikri ya da olguyu somutlaştırması ya da gerçekleştirmesidir. Bu nedenle tasarım zihnimizde yarattığımız bir fikrin biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsan zihninde oluşturduğu tasarıları bir düşünme sürecinden geçirerek geliştirir ve yaratıcı bir şekilde onu yorumlayarak bir biçime dönüştürür.

Tasarım bilimini ilk tanımlayan S.Gregory’dir. Tasarım, insan zihni tarafından bir amaca yönelik bilinçli olarak gerçekleştirilen anlamlı bir düzen meydana getirme eyleminin sonucunda ortaya çıkan üründür. Tasarım, bir fikri sanat ya da bir sistem yönünden ifadelendirerek somutlaştırmaktır. Zihinde yaratılan bir formun ya da bir fikrin bir amaca ya da bir fonksiyona hizmet ederek yaratıcılığı kapsayacak şekilde yorumlanıp yüzey üzerine aktarılışıdır.

Çağdaş tasarımın en temel amacı işlevdir. Tasarımdaki bu işlevselliğin temeli 20. yüzyılda Bauhaus Güzel Sanatlar Okulu’nda atılmıştır. Çağdaş tasarımın ekonomik, psikolojik, düşünsel ve teknolojik yönden insan ihtiyaçlarını karşılaması gerekmektedir. Tasarımın, kendi çağını ve çağının koşullarını yansıtması gerekmektedir. Aksi takdirde çağımızda olduğu gibi geçici modalara ve yüzeysel süslemelere yönelecektir.

 

 

 

Yorum Yok

Üzgünüz, yorum formu şu anda kapalı.